3d configurator online logo

Algemene voorwaarden

van 3D configurator online, Amsterdam Handelsnaam:
The Brink Agency

Artikel 1 Algemeen

1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen, verkopen, leveringen, overeenkomsten, producten en diensten van The Brink (aannemer) waarbij The Brink optreedt als verkoper/aannemer.

1.2

De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bepalingen van de koper/cliënt worden expliciet afgewezen door The Brink.

1.3

Een overeenkomst tussen The Brink en de klant, al dan niet tot stand gekomen via tussenpersonen van The Brink, bindt The Brink alleen nadat The Brink de overeenkomst schriftelijk aan de klant heeft bevestigd.

1.4

The Brink zal zich naar beste vermogen inspannen om de diensten te leveren, indien van toepassing in overeenstemming met de afspraken en procedures die schriftelijk met de klant zijn vastgelegd. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is The Brink gerechtigd de aanvang van de dienstverlening die tot een volgende fase behoort uit te stellen totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

1.5

Hierbij geldt dat wanneer deze overeenkomst refereert naar schriftelijke kennisgeving, dit ook kennisgeving via elektronische berichtgeving (e-mail) naar het e-mailadres Hello@thebrinkagency.com In het geval van een geschil over de ontvangst van een dergelijke kennisgeving of berichtgeving, prevaleert de administratie van The Brink.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1

Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.

2.2

Aanbiedingen en offertes zijn 15 dagen geldig, tenzij anders vermeld

2.3

Wijzigingen in een eerdere overeenkomst tussen de klant en The Brink zijn alleen geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door beide partijen zijn aanvaard.

2.4

Een samengestelde offerte verplicht The Brink niet om een deel van de opdracht uit te voeren voor een evenredig deel van de opgegeven prijs.

2.5

Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3 ontbinding

3.1

Elke partij is gemachtigd om een overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder verdere kennisgeving van verzuim en zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk voor de toekomst te annuleren en/of een betaling te annuleren als:

3.2

de andere partij surseance van betaling aanvraagt;

3.3

de andere partij failliet is verklaard of onder de wettelijke regeling van schuldsanering (Titel Drie Faillissementswet) valt;

3.4

de goederen die door of namens de andere partij ter beschikking zijn gesteld in het kader van een overeenkomst en/of bijbehorende Projectovereenkomsten, of bijlagen, in beslag worden genomen en deze beslaglegging niet binnen korte tijd wordt opgeheven;

3.5

de wederpartij is een rechtspersoon en wordt ontbonden.

3.6

Beide partijen kunnen overeenkomsten alleen beëindigen door rechterlijke tussenkomst – met uitzondering van de gevallen genoemd in artikel 3.1. Indien de wederpartij ernstig tekortschiet in de nakoming van zijn/haar verplichtingen. De partij die overweegt de overeenkomst te beëindigen, moet altijd eerst een ingebrekestelling per aangetekende brief sturen naar de andere partij. Tevens zal hij/zij de wederpartij een redelijke termijn moeten gunnen om alsnog aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. Vroegtijdige beëindiging heeft geen invloed op de verplichting om compensatie te betalen.

Artikel 4 Prijs en betaling

4.1

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

4.2

Indien er sprake is van een overeenkomst waarin periodiek door de klant te betalen bedragen zijn vastgelegd, heeft The Brink het recht om de geldende prijzen en tarieven aan te passen door middel van schriftelijke kennisgeving binnen een termijn van ten minste drie maanden.

4.3

The Brink heeft te allen tijde het recht om vooraf facturen te sturen.

4.4

The Brink heeft in alle gevallen het recht om de overeengekomen prijzen en tarieven aan te passen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant voor prestaties die, volgens de relevante planning of overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat minstens drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.

4.5

Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door The Brink kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 4.2 of 4.3, is de klant gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te beëindigen binnen zeven werkdagen na de kennisgeving zoals vermeld in die artikelen, tegen de datum waarop de prijs- of tariefwijziging van kracht zou worden, of de overeenkomst te annuleren.

4.6

Alle facturen zullen door de klant worden betaald volgens de betalingsvoorwaarden vermeld op de factuur. Bij gebreke van specifieke voorwaarden zal de klant betalen binnen veertien dagen na de factuurdatum.

4.7

Indien de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de klant, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, de wettelijke rente verschuldigd zijn over het uitstaande bedrag. Indien de klant na ingebrekestelling blijft nalaten de vordering te betalen, kan de vordering uit handen worden gegeven, waarbij de klant naast het totale bedrag dat dan verschuldigd is, ook verplicht zal zijn om volledig buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden, inclusief alle kosten berekend door externe deskundigen bovenop de kosten vastgesteld door de rechter in verband met de inning van deze vordering of de uitoefening van het recht op enige andere wijze, waarvan het bedrag wordt vastgesteld op een minimum van 15% van het totale bedrag. Betaling van een geldbedrag dat toe te rekenen is aan een bepaalde verplichting dient in de eerste plaats ter aftrek van de kosten, vervolgens ter aftrek van de ontstane rente, en tenslotte ter aftrek van het langst openstaande hoofdsom en de lopende rente.

4.8

Indien verschuldigde bedragen niet op tijd worden betaald, is de Aannemer te allen tijde gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten. Opschorting betekent dat overeengekomen leveringstermijnen worden opgeschort gedurende de duur van de opschorting.

4.9

Voor aanvang van de werkzaamheden dient 50% van het factuurbedrag te worden betaald. Tenzij anders overeengekomen.

4.10

Na voltooiing van een nieuwe website zal The Brink een eindfactuur sturen, verminderd met het bedrag van de aanbetaling.

4.11

Alle kosten voor betaling zijn voor rekening van de klant.

4.12

Eventuele geschillen of klachten met betrekking tot facturen dienen schriftelijk te worden ingediend bij The Brink binnen acht dagen na ontvangst van de factuur. Na deze datum worden klachten niet meer in behandeling genomen, terwijl de factuur als onherroepelijk en volledig geaccepteerd wordt beschouwd.

Artikel 5 Begin van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op de dag waarop aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:
de orderbevestiging is voltooid, ondertekend en ontvangen door The Brink.
aanlevering van benodigde informatie van de klant is ontvangen door The Brink.
de aanbetaling van 50% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen door The Brink, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 6 Garantie
Na de test- en correctierondes die zijn vermeld in onze offertes, is er geen verdere garantie van toepassing, tenzij anders vermeld in de offerte.
Artikel 7 Intellectueel eigendomsrecht Software
Het intellectuele eigendomsrecht op alle software, apparatuur of andere materialen die ontwikkeld of ter beschikking gesteld worden, zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, rust uitsluitend bij The Brink, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De klant verkrijgt alleen de gebruiksrechten en bevoegdheden die expliciet aan hem/haar worden verleend in deze voorwaarden of anderszins.
De klant is zich ervan bewust dat de ter beschikking gestelde software, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van The Brink of haar licentiegevers bevatten. Onverminderd de bepalingen van Artikel 7 verbindt de klant zich ertoe deze software, apparatuur en materialen geheim te houden, niet bekend te maken of te gebruiken voor derden, en deze uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor ze ter beschikking zijn gesteld. Onder derden wordt mede verstaan alle personen werkzaam in de organisatie van Opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs gebruik hoeven te maken van de software, apparatuur en/of andere materialen.
De Klant is niet toegestaan om enige aanduiding met betrekking tot auteursrechten, merken, handelsnamen of andere intellectuele of industriële eigendomsrechten van de software, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen met betrekking tot de vertrouwelijke aard en geheimhouding van de software.
7.4. Het is The Brink gerechtigd technische maatregelen te nemen ter bescherming van de software. Indien The Brink de software heeft beveiligd door middel van technische maatregelen, is het de Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te omzeilen. Indien de beveiligingsmaatregelen ertoe leiden dat De Klant geen reservekopie van de software kan maken, zal The Brink op verzoek van De Klant een reservekopie van de software beschikbaar stellen aan De Klant.
Behalve in het geval dat The Brink een reservekopie van de software ter beschikking stelt aan De Klant, heeft De Klant het recht om één reservekopie van de software te bewaren, waaronder mede wordt verstaan het maken daarvan. In deze algemene voorwaarden wordt onder een reservekopie verstaan: een materieel object waarop de software is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van de originele kopie van de software in geval van onvrijwillig verlies van bezit of beschadiging. De reservekopie moet een identieke kopie zijn en altijd dezelfde labels en aanduidingen hebben als de originele kopie.
Indien de klant software ontwikkelt of door een derde partij laat ontwikkelen of voornemens is dat te doen en in verband met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen software en de aan hem ter beschikking gestelde software van The Brink, heeft hij informatie nodig om deze interoperabiliteit te waarborgen. Om dit te bereiken, zal De Klant schriftelijk en op een gespecificeerde manier The Brink verzoeken om de benodigde informatie. De Brink zal alsdan binnen redelijke termijn mededelen of De Klant de benodigde informatie kan verkrijgen en onder welke voorwaarden, inclusief financiële voorwaarden met betrekking tot eventuele derde partijen die door De Klant moeten worden ingeschakeld. In deze algemene voorwaarden wordt onder interoperabiliteit verstaan: de mogelijkheid van software om informatie uit te wisselen met andere componenten van een computersysteem en/of software en om te communiceren middels deze informatie.
Met inachtneming van de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft de klant het recht om fouten te corrigeren in de aan hem ter beschikking gestelde software, indien dit noodzakelijk is voor het beoogde gebruik dat voortvloeit uit de aard van de software. Waar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar rechten of verplichtingen met betrekking tot fouten, worden onder fouten verstaan: het niet voldoen aan de functionele specificaties die schriftelijk door The Brink bekend zijn gemaakt en, in geval van ontwikkeling van op maat gemaakte software, de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een fout is alleen sprake als deze kan worden aangetoond en gereproduceerd. De Klant is verplicht om fouten onmiddellijk te melden aan The Brink.
De Brink zal de Klant vrijwaren tegen alle juridische claims die gebaseerd zijn op de bewering dat de software, apparatuur of materialen ontwikkeld door De Brink inbreuk maken op een intellectueel of industriële eigendomsrecht in Nederland, op voorwaarde dat de Klant De Brink onmiddellijk schriftelijk informeert. Het bestaan en de inhoud van de juridische claim en de behandeling van de zaak, inclusief het treffen van eventuele schikkingen, worden volledig aan The Brink overgelaten.
Met dit doel zal de Klant The Brink voorzien van de nodige volmachten, informatie en medewerking om zichzelf te verdedigen tegen deze juridische claims, indien nodig namens de Klant.
Na voltooiing van een nieuwe website zal The Brink een eindfactuur sturen, verminderd met het bedrag van de aanbetaling.
Deze vrijwaringsverplichting vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die door De Klant zijn aangebracht in de software, apparatuur of materialen of door derden hebben laten aanbrengen.
Indien in rechte onherroepelijk vast komt te staan dat door The Brink zelf ontwikkelde software, apparatuur of materialen inbreuk maken op enig recht van intellectuele of industriële eigendom van een derde of indien naar het oordeel van The Brink een redelijke kans bestaat dat indien een dergelijke inbreuk zal plaatsvinden zal The Brink de geleverde zaken tegen creditering van de aanschaffingskosten na aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, dan wel ervoor zorgen dat De Klant de geleverde, of functioneel gelijkwaardige van andere software, apparatuur of materialen, ongestoord kan blijven gebruiken.
Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van The Brink wegens schending van intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden is uitgesloten, inclusief aansprakelijkheids- en vrijwaringsverplichtingen van The Brink voor inbreuken veroorzaakt door het gebruik van de geleverde apparatuur, software en/of materialen. Op een wijze die niet is gewijzigd door The Brink, in combinatie met goederen of software die niet door The Brink zijn geleverd of verstrekt, of op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, software en/of materialen zijn ontwikkeld of bedoeld.
De Klant staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen terbeschikkingstelling aan The Brink van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en De Klant zal The Brink vrijwaren tegen elke actie gebaseerd op de bewering dat dergelijke publicatie, terbeschikkingstelling, gebruik of bewerking inbreuk maakt op enig recht van derden.
De klant blijft eigenaar van de informatie en inhoud van websites die door hem ter beschikking zijn gesteld en is hiervoor aansprakelijk. De Brink aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie die door de Cliënt wordt verstrekt en die is opgenomen in applicaties, software of databases.
Article 8: Intellectuele eigendomsrechten ontwerpen
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de concepten, ontwerpen, materialen en andere werken ontwikkeld door The Brink blijven bij The Brink, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Voor zover zo’n recht alleen verkregen kan worden via een depot of registratie, is alleen The Brink hiertoe gemachtigd.
Tenzij het werk zich er niet voor leent, is The Brink te allen tijde gerechtigd zijn naam op of bij het werk te vermelden of te verwijderen, en De Klant is niet gemachtigd het werk zonder voorafgaande toestemming uit te voeren zonder vermelding van de naam van The Brink.
Wanneer de klant volledig voldoet aan zijn verplichtingen onder de overeenkomst met The Brink, verkrijgt hij een exclusieve licentie voor het gebruik van het werk dat in opdracht van The Brink is gemaakt, voor zover dit betrekking heeft op het recht van publicatie en reproductie overeenkomstig de overeengekomen bestemming.
Een exclusieve licentie voor het gebruik van werk dat door The Brink is gemaakt, omvat nooit het recht om wijzigingen aan te brengen in het werk dat door The Brink is gemaakt.
Zonder schriftelijke toestemming van The Brink heeft de klant geen recht om het ontwerp op een bredere manier te gebruiken of het op een andere manier te gebruiken dan aangegeven bij het verstrekken van de opdracht. Bij breder of ander gebruik, inclusief wijziging, verminking of beschadiging van het voorlopig of definitief ontwerp door de klant, heeft The Brink recht op een vergoeding van driemaal de verkoopwaarde voor elke begane overtreding en € 500 voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Deze boetes dienen onmiddellijk te worden betaald na ontdekking van de overtreding, zonder verdere ingebrekestelling. Deze boetes doen geen afbreuk aan het recht van The Brink om schadevergoeding te eisen voor werkelijk geleden schade.
De opdrachtgever is niet langer toegestaan om de resultaten van de opdracht ter beschikking gesteld te gebruiken en elke licentie die aan de opdrachtgever is verleend in het kader van de opdracht komt te vervallen: a. Vanaf het moment dat De Klant zijn (betalings)verplichtingen niet (volledig) nakomt volgens de overeenkomst of anderszins in verzuim is, tenzij de tekortkoming van De Klant van ondergeschikt belang is in het licht van de gehele opdracht; b. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd, om welke reden dan ook, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met redelijkheid en billijkheid.
De klant vrijwaart The Brink tegen eventuele claims met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op materialen of gegevens die door de klant worden verstrekt en die worden gebruikt bij de uitvoering van de opdracht.
De Brink heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie, met inachtneming van de belangen van de klant.
Artikel 9 Derde partijen
The Brink zal in staat zijn om derde partijen te gebruiken in het kader van de uitvoering van een Project Overeenkomst na schriftelijke toestemming van de Klant. De klant mag deze toestemming alleen weigeren op dwingende gronden.
De Brink zorgt ervoor dat derde partijen dezelfde geheimhoudingsplicht krijgen opgelegd als die geldt voor werknemers en andere derde partijen van De Brink, zoals beschreven in Artikel 7.2.
Artikel 10 Aanvullend werk
Indien The Brink op verzoek van de Klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening/Projectovereenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de Klant aan The Brink worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van The Brink. The Brink is echter niet verplicht aan een verzoek tot meerwerk te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een schriftelijke aanvraag wordt gedaan, welke alsdan schriftelijk moet worden geaccepteerd. Mondeling gegeven opdrachten tot meerwerk binden The Brink niet en komen voor (bewijs)risico van de Klant.
Onder lid 1 van dit artikel wordt mede verstaan wijzigingen in het vooraf afgesproken eindresultaat.
De Klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van het eindresultaat kan worden beïnvloed.
Artikel 11 Samenwerking en einde dienstverlening
Partijen realiseren zich dat de totstandkoming van een product een dynamisch proces is. Gedurende een project kunnen Projectovereenkomsten schriftelijk worden aangepast. Aanpassingen en veranderingen in deze overeenkomsten worden, voordat ze in werking treden, door beide partijen goedgekeurd en ondertekend. The Brink behoudt zich het recht voor niet met de (vervolg)werkzaamheden te beginnen, alvorens de gewenste aanpassing in de Projectovereenkomst is goedgekeurd en ondertekend. Indien de Klant niet binnen drie werkdagen na ontvangst van het document reageert, wordt aangenomen dat de inhoud van het document juist is.
Indien de rechtsverhouding tussen de Klant en The Brink eindigt, is de Klant gerechtigd tot de ontvangst van de gegevens waarvan hij eigenaar is. Indien en voor zover de gegevens zijn besloten c.q. zijn opgenomen in een database en/of gegevensbestand en/of software waarvan opdrachtnemer niet de eigenaar is, verstrekt The Brink deze gegevens in de vorm van een *.txt bestand aan opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer een ander formaat wenst zal The Brink hieraan mee werken doch is zij gerechtigd hiervoor kosten in rekening te brengen.
Op verzoek van de Klant kan separaat een overeenkomst van bewaarneming (escrowovereenkomst) worden aangegaan. De voorwaarden waaronder deze overeenkomst wordt aangegaan zullen separaat nader worden overeengekomen. De kosten van de bewaarneming zijn voor rekening van Opdrachtgever.
De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal (tekst, foto’s en/of toegang tot het controlpanel van de webhoster).
Artikel 12 Levering en levertijd
Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de betaling te weigeren of schadevergoeding te eisen.
Bij een overschrijding van de levertijd met meer dan zes maanden kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
Definitieve oplevering van een website is zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website en nadat de betaling van het volledige factuurbedrag is ontvangen.
Artikel 13 Webhosting en Access
Ingeval The Brink een website host voor Opdrachtgever, kan The Brink deze website (tijdelijk) buiten gebruik stellen en/of beperken indien: -Opdrachtgever een contractuele verplichting niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden – de content of het gebruik in strijd is met (internationale) regelgeving/gebruiken, inbreuk maakt op rechten van derden, aanstootgevend is of discriminerend, dan wel anderszins in strijd met het Nettiquette.
The Brink is niet aansprakelijk voor de content, de beveiliging (bijvoorbeeld bij een hack(-poging)), dan wel de gegevensverwerking van (Persoons)gegevens op grond van de wet persoonsregistratie of wet bescherming persoonsgegevens (WBP), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
Indien gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige beschikbaarheid ervan. The Brink is niet verantwoordelijk voor niet aan haar toe te rekenen transmissiefouten. Indien The Brink internet-diensten op afstand verricht met behulp van elektronische verbindingen is zij dus niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het ongestoorde gebruik en de continue beschikbaarheid van een dergelijke verbinding.
The Brink is niet aansprakelijk voor (het ongestoorde gebruik en de continue beschikbaarheid van) de telecommunicatiestructuur en /of energieleveranties en de bijbehorende randapparatuur van anderen dan The Brink, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. The Brink, heeft dan ook geen “up-time” verplichting, doch slechts een inspanningsverplichting. The Brink is niet aansprakelijk indien de beschikbaarheid van de systemen door storingen van hardware of software niet 100% is.
Artikel 14. Toepasselijk recht bij geschillen
Op deze voorwaarden, alsmede op alle (Project-) overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden, alsmede uit alle (Project-) overeenkomsten, zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de daartoe bevoegde rechtbank in het Arrondissement Amsterdam (Nederland).
Artikel 15. Geheimhouding
Partijen erkennen dat het bestaan en de inhoud van de onderlinge relatie, alsmede de gegevens c.q. informatie welke aan beide partijen bekend worden in het kader van de uitvoering van werkzaamheden vermeld in deze en andere overeenkomsten, een strikt vertrouwelijk karakter dragen. Partijen staan er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Partijen zijn verplicht de in lid 1 van dit artikel genoemde geheimhoudingsverplichting ook op te leggen aan hun medewerkers en andere door hen ingeschakelde derden.
Artikel 16. Aansprakelijkheid
The Brink is nimmer aansprakelijk voor enige schade van Opdrachtgever of derden.
The Brink is niet aansprakelijk voor eventuele schade die optreedt als gevolg van instructie die Opdrachtgever verstrekt (heeft) ten aanzien van ontwerp, vormgeving etc. Opdrachtgever is aldus volledig verantwoordelijk voor de door hem/haar verstrekte informatie.
The Brink aanvaardt geen aansprakelijkheid indien zij niet of niet tijdig kan presteren als gevolg van overmacht.
Opdrachtgever zal The Brink vrijwaren voor alle aanspraken van derden.
Artikel 17. Overmacht
In geval van overmacht is The Brink gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot schadeloosstelling verplicht te zijn.
Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke, niet standaard oorzaak, welke niet aan The Brink kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet kan worden gevergd. Heeft u vragen over deze algemene voorwaarden? Neem dan contact op met The Brink via Hello@thebrinkagency.com
Heeft u vragen over deze algemene voorwaarden? Neem dan contact op met The Brink via Hello@thebrinkagency.com